6-Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Clarkmedia opdracht heeft gegeven tot levering van het Wijvergetenjeniet.nl Hostingpakket en levering van het HD Storage pakket, of tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Clarkmedia: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
  Clarkmedia, te Deventer ,  KvK 7284 2385.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elk Hostingpakket, HD Storage pakket en andere overeenkomsten tussen Clarkmedia en een Klant, waarop Clarkmedia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Clarkmedia, voor de uitvoering waarvan door Clarkmedia derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Hostingpakketten

 1. Alle hostingpakketten van Clarkmedia zijn vrijblijvend en beschikbaar tegen de actuele prijscondities zoals vermeld op de website Wijvergetenjeniet.nl,  tenzij een andere conditie wordt vermeld door Clarkmedia.
 2. Clarkmedia kan niet aan zijn hostingpakketten of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de hostingpakketten of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. In hostingpakketten van Clarkmedia genoemde condities en andere voor door Clarkmedia te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 4. De in een hostingpakket of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Clarkmedia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Clarkmedia is slechts aan haar hostingpakket gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant direct praktisch en  schriftelijk wordt bevestigd dmv een bankbetaling.

Artikel 4. Contractduur

 1. BASISPAKKET A:
  A Plaatsing van het basispakket A is voor onbepaalde tijd, tot een maximum van 50 jaar voordat mogelijke verlenging wordt doorgevoerd.
  – 2 Profielfotos
  – 1 Levensverhaal
  – 10 foto’s
  – File omvang – maximaal 50mb

 2. PRO PAKKET A+B:
  A Plaatsing van de basispagina A.
  B Het aanvullende pakket B
  – 10 verhalen en 10 fotos per verhaal
  – hosting tot een maximum van 10 jaar, waarna verlenging per jaar.
  – File omvang – maximaal 250 mb

 3. PREMIUM PAKKET A+B+C:
  A Plaatsing van de basispagina A.
  B Plaatsing van 10 verhalenpakket B
  C Plaatsing van videopakket C
  – Plaatsing van videofilms in JPEG voor zichtbaarheid op de webpagina 700×500 pix
  – Hosting van maximaal:
  Pakket C1 = 5 Gb video files
  Pakket C2 = 50 Gb video files – meer op aanvraag.

Artikel 5. Leveringstermijn

 1.  Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Clarkmedia derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Clarkmedia dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. De door Clarkmedia opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. Clarkmedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Clarkmedia is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Clarkmedia zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Clarkmedia heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Clarkmedia is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Clarkmedia de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Levering

 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Clarkmedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Clarkmedia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Clarkmedia zijn verstrekt, heeft Clarkmedia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan Clarkmedia ter beschikking heeft gesteld. Clarkmedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Clarkmedia is uitgegaan van door de klantverstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 7. Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan heeft dit consequenties voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan dientengevolge worden verhoogd of verlaagd. Clarkmedia zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, is Clarkmedia gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen Clarkmedia bevoegde persoon en de Klant schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het nieuw te bepalen tijdstip waarop geleverd zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst is geen wanprestatie van Clarkmedia en kan voor de Klant geen grond zijn om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 3. Zonder daarmee in gebreke te blijven, kan Clarkmedia een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 8. Prijsverhoging

 1. Indien Clarkmedia met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is Clarkmedia niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 2. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 9. Ontbinding

 1. Clarkmedia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Clarkmedia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Clarkmedia kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Clarkmedia bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet van Clarkmedia kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Clarkmedia op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Clarkmedia de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Clarkmedia tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Clarkmedia gerechtigd tot opeisen van een compensatie, daaronder begrepen de kosten, door aanvankelijke opdracht direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Clarkmedia gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht, zie ook 9.5.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Clarkmedia, zal Clarkmedia in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Clarkmedia extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Clarkmedia anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldensanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Clarkmedia vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Clarkmedia op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Overmacht

 1. Clarkmedia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling noch in het algemeen verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Clarkmedia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Clarkmedia niet in staat is zijn Algemene Voorwaarden Clarkmedia verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Clarkmedia of van noodzakelijke derden daaronder begrepen. Clarkmedia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Clarkmedia zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Clarkmedia kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzover Clarkmedia ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Clarkmedia gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Betalingen, termijnen en incassokosten

 1. Het aankopen van een  A+B+C  pakket  bij Clarkmedia, geschiedt door de klant bij het doen van een eerste factuur betaling via de website.
 2. Door een eerste betaling te doen,  verklaart de klant ook akkoord te zijn met betaling van de volgende termijnen via een automatische bankafschrijving.  
 3. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van minimaal 1% per maand en gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Overeengekomen termijnen worden in onderhavig geval door Clarkmedia als vervallen beschouwd.
 4. Clarkmedia heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Clarkmedia kan, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant zich baseert op een andere volgorde voor de toerekening van de betaling. Clarkmedia kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Clarkmedia verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 12. Incassokosten

 1. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Clarkmedia echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Clarkmedia geleverde blijft eigendom van Clarkmedia totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Clarkmedia gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Clarkmedia geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Het eigendom van door Clarkmedia verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Clarkmedia, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Clarkmedia hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Clarkmedia gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 4. Voor het geval Clarkmedia zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Clarkmedia en door Clarkmedia aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Clarkmedia zich bevinden en deze terug te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Clarkmedia zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 14. Garantie

 1. De door Clarkmedia te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Clarkmedia kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering. Tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Clarkmedia verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Clarkmedia, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Garantie wordt eerst dan verleend wanneer Klant aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15. Aansprakelijk

 1. Indien Clarkmedia aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Clarkmedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Clarkmedia is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Clarkmedia aansprakelijk mocht blijken voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Clarkmedia beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Clarkmedia is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Clarkmedia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Clarkmedia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Clarkmedia toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Clarkmedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De huurder/klant is aansprakelijk voor de inhoud van de website / het domein. Dit met betrekking tot de backup, aanstootgevende of verboden teksten, overtreding van de copyright wetten, ter download aanbieden en/of opslaan van illegale software, alsmede iedere vorm van publicatie die mogelijkerwijs klachten en/of ergernis zouden kunnen veroorzaken.
 8. Clarkmedia is in geen enkel geval aansprakelijk voor technische mankementen aan de website of de server, (tijdelijke) onbereikbaarheid, (tijdelijke) stroomuitval of stroomstoringen, faillissement of surséance van betaling van derden of toeleveranciers, storingen, onbereikbaarheid door overmacht, kraken (hacken) van de website of de server, alsmede iedere vorm van materiële of immateriële schade aangericht door derden en/of in verband gebracht met de internet website.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Clarkmedia.

Artikel 16. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Clarkmedia voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Clarkmedia toerekenbaar is. Indien Clarkmedia uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Clarkmedia zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Clarkmedia, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Clarkmedia en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. Clarkmedia behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Clarkmedia heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Overige

 1. Clarkmedia zal geen persoonlijke gegevens van de klant aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Clarkmedia.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Clarkmedia zal de klant zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. Clarkmedia is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Clarkmedia behoudt zicht het recht voor, om op de Profiel – Searchpagina  een discrete verwijzing naar overige websites te plaatsen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de woonplaats van Clarkmedia is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Clarkmedia het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Clarkmedia en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Clarkmedia is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Clarkmedia het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deventer 01 Mei  2023,

 261 tv,  1 vt